Формування позитивного іміджу навчального закладу через стимулювання учасників навчально-виховного процесу

Імідж – це мистецтво управляти враженням.

Е. Гофман

Інтенсивне становлення школи, яке ми спостерігаємо сьогодні, потребує вирішення нових управлінських та психолого-педагогічних завдань, розробки нових підходів, які визначають успішність нашої діяльності. Одним із таких підходів є творення позитивного іміджу навчального закладу.

Проблема іміджу пов’язана з проблемою успіху. Успіх – це не тільки продукт індивідуальних зусиль людини чи навіть колективу. Успіх- це вміння розуміти оточуючу дійсність та гармонійно адаптуватись до неї

«Імідж – це мистецтво управляти враженням» (Е. Гофман). Везіння може стати реальністю, треба тільки знайти правильний код, а знайти код, це означає правильно сформувати імідж. Слово імідж відомо з давніх часів, проте значення його трансформувалось багато разів і пов’язують його із свідомістю, виглядом, репутацією, харизмою, авторитетом, само презентацією.

Імідж – це соціально-психологічний феномен, притаманний будь-який організації, незалежно від того, усвідомлює вона це чи ні. Відтак, імідж – це цілеспрямовано створена або стихійно виникла форма відображення певного об’єкта у свідомості інших людей. Дослідник Берг наполягав:

«Те, як організація сприймається оточуючим середовищем, іноді може бути навіть важливішим, ніж ціна продукту чи послуг, що виробляється або здійснюється нею».

Отже, проблема іміджу сучасної школи – це проблема пошуку, розробки та застосування управлінських, психолого-педагогічних, пізнавальних, емоційних засобів створення позитивного образу, відображення в ньому внутрішнього змісту, завдань та особливостей загальноосвітнього навчального закладу.

За своєю психологічною сутністю процес створення іміджу є процесом двосторонньої взаємодії, в якому активну роль відіграє як навчальний заклад,імідж-образ якого створюється, так і громадськість, яка сприймає даний імідж школи. Дослідження вчених показують, що приблизно 70% тих, кого навчають, і їхні батьки роблять свій вибір під впливом створеного навчальним закладом позитивного іміджу. Тому цілком природно, що в усьому світі школи, коледжі, вищі навчальні заклади ретельно формують, зберігають і вдосконалюють свій імідж.

Основні показники іміджу організації - це передусім: загальна популярність, репутація, швидкість реагування на соціальне замовлення, надійність, конкурентоспроможність.

Красноармійський навчально-виховний комплекс не є винятком у вирішенні проблем розвитку сучасної школи.

Створення позитивного іміджу нашого навчального закладу ведеться у двохнапрямках:

-1. У КНВК (у процесі організації творчого інноваційного середовища);

-2. Поза школою (при безпосередній взаємодії школи із громадськістю).

Перший напрямок роботи спрямований настворення специфічної внутрішньої атмосфери.

Значної уваги наш навчальний закладприділяє формуванню сучасної матеріально-технічної бази (три комп’ютерних класи підключено до мережі Інтернет, три спортивні зали, кімната штучного мікроклімату, мультимедійна установка тощо), естетичному оформленню та озелененню шкільного подвір’я, класних кімнат та інших приміщень, смисловому навантаженню стендів, створенню загального стилю приміщень відповідно до його традицій, особливостей діяльності та фінансових можливостей.

Невід’ємною частиною іміджу нашого навчального закладу є зовнішній вигляд наших учнів та вчителів. Екологічний проект «Зелена школа - 2009» з озеленення навчального закладу відмічено дипломомДонецької обласної молодіжної організації «Євроклуб».

Іміджу школи сприяє розробка візуальних та діяльнісних елементів атрибутики для корпоративного єднання та формування впізнаного на ринку освітніх послуг навчального закладу. КНВК має свою емблему, гімн, прапор, які створені за учнівськими проектами.

Важливою складовою іміджу КНВК є робота над упровадженням і зміцненнямтрадицій:

-організація науково-дослідницької діяльності в рамках наукових товариств «Юніор-академія» та «Олімп»;

-посвята в гімназисти, вручення залікових книжок;

-фестиваль дитячої творчості «Зоряний дощ»;

-організація акцій милосердя;

-систематичний випускшкільної газети «Пчелка»;

-стимулювання навчальноїта творчої діяльності учнів – вручення стипендій благодійного фонду «Надія», надсилання листів-подяк батькам, урахування досягнень учнів під час ДПА;

-проведення Дня відкритих дверей;

-матеріальне заохочення творчих працівників,урахування їх досягнень під час атестації, сприяння позачерговій атестації, присвоєння педагогічних звань, нагородження цінними подарунками та надання додаткових днів відпочинку, направлення на престижні семінари і курси;

-проведення корпоративних заходів для педколективу.

Особливого значення для учнів, їх батьків тапедагогівнабула традиція презентації досягнень як ситуація створення успіху для всіх учасників навчально-виховного процесу. Це – «Золота книга пошани», до якої вписані імена переможців обласних, Всеукраїнських,Міжнародних конкурсів. Це – стенди «Гордість КНВК». Це – свято «Журавлиний бал», на якому вшановують та нагороджують кращих з кращих учнів та вчителів за підсумками навчального року.

Безперечно, важливою складовою іміджу єособливості навчально-виховного процесу. Нами впроваджується європейська покрокова модель формування компетентної особистості через інтеграцію, диференціацію, індивідуалізацію допрофільної підготовки та профільного навчання. Для вивчення профільних предметів старшокласники діляться на підгрупи, відповідно допрофілю навчанняобирають факультативи, спецкурси, гуртки, теми науково-дослідницьких робіт. З метою якісної профілізації школярів наш навчальний заклад надає таку освітню послугу, як зв’язок з вищими навчальними закладами через індивідуальні та груповіконсультації, екскурсії, лекції фахівців-науковців, участь у науково-практичних конференціях студентів і молодих науковців.

Педколектив спрямовує свої зусилля на формування особливої системи цінностей у вихованців, стилів поведінки, іменовану шкільною культурою. Це можливо завдяки оригінальній системі виховної роботи: з кожним класомпрацює куратор, який сприяє поліпшенню соціально­-психологічного мікроклімату в дитячому колективі та вибудовуєразом з учнями індивідуальну траєкторію розвитку. В 1-11 класах впроваджується спецкурс «Основи християнської етики», створено дієву систему учнівського самоврядування, розвиваються зв’язки з позашкільними установами. Значний внесок у розвиток особистості, її самовизначення та самореалізаціїздійснює психологічна служба навчального закладу.

Якісна організація навчально-виховного процесу залежить від професіоналізму педагогів,управлінської діяльності та майстерності керівника. Сучасний керівник повинен бути обов’язково творчим, а творчий керівник – насамперед менеджером, який бачить і підтримує прямий і зворотній зв'язок із споживачами освітніх послуг.Обласні курси підвищення кваліфікаціїдля вчителівпочаткових класів», обласний семінар-тренінг за програмою «Lions-quest», обласна школа-лабораторія з проблеми громадянського виховання, обласний експериментальний майданчик «Школа майбутнього – школа успішної особистості», обласні конкурси професійної майстерності, Всеукраїнські конкурси«Школа ХХІ століття» та «Школа сприяння здоров’ю» – така активна діяльність педагогічного колективу є одним із факторів створення позитивного іміджу навчального закладу в освітньому просторі. Такий творчий колектив здатний привести до успіху своїх вихованців.

Тільки за минулий навчальний рік 10 учнів прийняли участьта стали дипломантами і переможцямиконкурсіврізного рівня:

- Всеукраїнські конкурси: "Левеня", "міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру"; та ін

Організовуючи постійний зворотній зв'язок із громадськістю, активну соціальну рекламу за межами школи, в тому числі через сайт в Інтернеті та ЗМІ (26 публікацій в газеті «Освіта України», у педагогічних виданнях «Шкільного світу», в журналі «Педскарбниця в збірниках науково-педагогічних конференцій різного рівня)пропагуємо турботу про підростаюче покоління. Все це дозволяє оцінювати ступінь розвитку нашого навчального закладу та планувати його перспективи.

Таким чином, для того, щоб та чи інша школа була привабливою, мала свій неповторний, сформований образ, перш за все вона повинна мати:

·власну філософію, своє бачення майбутнього розвитку;

·унікальну неповторну систему звичаїв, традицій, стилів;

·різноманітні, якісні освітні послуги;

·оригінальну систему навчання і виховання;

·зв’язки з установами додаткової освіти, вищими навчальними закладами;

·систему цільової подачі інформації споживачам про свій потенціал, успіхи і пропоновані освітні послуги.

Сформований позитивний імідж школи дозволяє вирішувати такі задачі:

·підвищення привабливості навчального закладу, в першу чергу для батьків, учнів та персоналу ·підвищення ефективності заходів щодо надання нових освітніх послуг;

·поліпшення соціально-психологічного мікроклімату в шкільному колективі;

·підвищення рівня організаційної культури навчального закладу та якості освіти.

І завершити свій виступ хочу словами Юрія Івановича Палехи:«Імідж, що постійно не підкріплюється реальними справами, тане з часом, як сніг на весняному сонці».

Створення позитивного іміджу школи

через стимулювання учнів та педагогів як засіб надання якісних освітніх послуг

Школа – це відкрита, взаємодіюча з багатьма соціальними інститутами соціально-педагогічна система, про яку все частіше говорять як про сферу послуг, вживаючи такі поняття, як конкурентоспроможність, освітня послуга, реклама. Імідж – це те, що організація сама про себе думає та бажає, щоб про неї так думали.

Стійкий позитивний імідж школи сьогодні можна розглядати як важливий сучасний компонент методичного продукту школи і як ресурс розвитку.

Необхідність формування іміджу школи визначається наступними причинами:

 • по-перше, складна демографічна ситуація посилює конкуренцію серед освітніх установ однієї території в боротьбі за набір учнів і збереження контингенту;
 • по-друге, сильний позитивний імідж полегшує доступ освітньої установи до кращих ресурсів з можливих: фінансових, інформаційних і т.д.;
 • по-третє, маючи сформований позитивний імідж, освітня установа стає привабливішою для педагогів, оскільки постає здатною більшою мірою забезпечити стабільність і соціальний захист, задоволеність працею і професійний розвиток;
 • по-четверте, стійкий позитивний імідж дає ефект набуття освітньою установою певної сили, тому значенні, що створює запас довіри до всього того, що відбувається в стінах школи.


Можна визначити наступні етапи щодо створення іміджу школи:

1 етап. Початок роботи по формуванню іміджу школи (Зовнішній імідж)

 • формування корпоративного духу колективу;
 • відпрацювання системи стимулів;
 • аналіз шкільної культури (поважне відношення до кожного гостя, формування системи шкільних цінностей, звичаїв, традицій)
 • зв'язок з іншими навчальними закладами, що здійснюють виховання та навчання дітей


2 етап. Формування внутрішнього іміджу школи.

 • якість освітніх послуг, яка складається з

1.
дисципліни проведення уроків та факультативів, курсів за вибором;

2.
інноваційної діяльності педагогів (оригінальні предмети – курси за вибором, новизна освітніх послуг);

3.
роботи з обдарованими учнями;

4.
роботи з учнями, які мають початковий рівень знань;

5.
постійного та всебічного аналізу результатів педагогічної діяльності;

6.
моніторингу результатів навчальної діяльності учнів;

 • змістовне дозвілля учнів, що складається з

1.
активізації позакласної роботи;

2.
активної професійної позиції класного керівника;

3.
роботи гуртків та спортивних секцій (вокальний, танцювальний, ізостудія, дизайн, бадмінтон)

 • використання можливостей радіо, телебачення для пропаганди досягнень школи;
 • постійна підтримка прямого і зворотного зв’язку із споживачами освітніх послуг (батьками);
 • розробка атрибутів школи;
 • створення власного сайту в Інтернеті як проекту, в ході якого може бути створений рекламний майданчик школи


Отже, школа як будь-яка організація проходить протягом свого життя декілька етапів.

Але головний постулат освіти відомий всім – навчити та виховати з маленької дитини компетентну молоду особистість, здатну до самоосвіти. Тому перспективною та конкурентоспроможною в сучасних умовах може бути тільки навчальний заклад, який повністю задовольняє замовників освітніх послуг – батьків,а саме

 • школа - місце, де дитина оточена теплом і турботою;
 • школа, де дитину сприйматимуть як особистість;
 • школа - освітній центр, де вчителі створюють сприятливі умови для творчого розвитку учнів та надають якісні освітні послуги;
 • школа - соціальний інститут, де виховується громадянин світу;
 • школа - дитячий центр, де учень може реалізуватися в позаурочний час;
 • школа - навчальний заклад, у якому кожна оцінка або досягнення є результатом наполегливої співпраці педагогів та учнів та отримує громадське визнання.


З метою оцінки педагогічної діяльності учителів, підвищення якості навчально-виховного процесу, розвитку ініціативи педагогів для успішного і добросовісного виконання посадових обов’язків та стимулювання трудової активності започаткована оцінка діяльності педагогів через рейтинг за алгоритмом:

i.
Результативність роботи вчителя по предмету (середній бал якості знань по предмету по всіх класах вчителя )

ii.
Результат науково-методичної діяльності вчителя (виступ на педрадах, семінарах, конференціях, кількість відкритих уроків) шкільний рівень 1 бал


міський рівень 3 бали . обласний рівень 5 балів

Всеукраїнський 10 балів

iii.
Результативність позакласної роботи з предмета (бали за рівнями)

iv.
Рейтинг вчителя в адміністрації

 • оформлення документації
 • трудова дисципліна
 • санітарний стан кабінету
 • відсутність скарг батьків та учнів від 1бала до 5 балів (штрафні бали за наявність таких скарг) Участь у громадському житті школи (керівники ШМО, профспілковий комітет) по 1балу за кожен факт Результативність роботи класного керівника по 1балу за кожну перемогу в шкільних заходах На основі анкетування, дослідження, спостереження та контролю за роботою педагогів складається алгоритм рейтингу педагогічної діяльності вчителів школи за навчальний рік, який узгоджується з профспілковим комітетом. Результати рейтингу доводяться до відома учасників навчально-виховного процесу шляхом оприлюднення наказу по школі з підсумковою бальною таблицею. Види стимулювання педагогів за підсумками рейтингу: оголошення подяки із занесенням у трудову книжку; надання днів додаткової відпустки під час канікул; дозвіл переходу на самоконтроль; відзначення на раді школи, педрадах, нарадах; повідомлення в пресі та газеті школи; врахування результатів рейтингу під час атестації; врахування результатів рейтингу під час визначення розміру грошової винагороди до Дня вчителя; публічне оголошення результатів рейтингу на загальношкільній лінійці з врученням подяки; нагородження цінними подарунками (за рахунок меценатів)

З метою розвитку класного і шкільного самоврядування, активізації пізнавальних інтересів учнів, підвищення престижу знань, інтелектуального, творчого і спортивного потенціалу учнів, стимулювання учнів до реалізації творчого підходу в навчанні та позакласній роботі започатковано шкільний конкурс «Учень року» серед учнів 2-11 класів за навчальний рік. Наказом по школі затверджується оргкомітет та журі конкурсу

Мета конкурсу – утвердження активної життєвої позиції учнів; підвищення творчого потенціалу учнів;заохочення найактивніших і найстаранніших членів учнівського колективу. Учасниками конкурсу є учні 2-11 класів. Учасники поділяються на 3 вікові категорії: 2-4 кл., 5-8 кл., 9-11 кл. Конкурс починається з 1 вересня й триває протягом навчального року. Критеріями оцінювання результатів конкурсу є:

 • Успіхи у навчанні ( середній бал за звітний період, помножений на 2, підраховує класний керівник); за участь, перемогу в загальношкільних та позашкільних конкурсах, олімпіадах з окремих предметів, нараховуються додаткові бали.
 • Оцінка за поведінку (1-4 бали, виставляє класний керівник спільно з учнями класу);
 • Участь у суспільно- корисній праці, чергуванні, зборі макулатури (1-4 бали; виставляє класний керівник спільно з учнями класу);
 • Участь у самодіяльності (за накопиченою системою: за участь у класному або позакласному заході виставляють 1-3 бали, за перемогу в конкурсі 4-6 балів; за участь у позашкільному заході 3-4 бали, перемога 5-7 балів; наприкінці звітного періоду бали підсумовують);
 • Участь у спортивних заходах (оцінюють аналогічно);
 • Художня творчість (зокрема участь у видавництві шкільної газети, вітальних тематичних газет.(1-4 бали в залежності від ступеню участі); Підсумки конкурсу в класах підбивають на класних зборах, на яких мають бути присутні представники оргкомітету або журі. Мають право бути присутніми на зборах учні, батьки, працівники школи, представники громадських організацій тощо. Результати оцінювання класний керівник, разом зі старостою вносять до таблиці і подають в оргкомітет конкурсу. В кожній віковій категорії визначають переможців за такими номінаціями:
 • Відмінник року (вираховують середній бал за навчання);
 • Кращий спортсмен року;
 • Кращий артист року;
 • Кращий художник року;
 • Кращий трудівник року;
 • Учень року (І-ІІІ місця).
 • Серед учнів, котрі здобули звання «Учень року» (посіли І місце в своїх вікових категоріях) визначають «Найкращого учня школи року» - абсолютного переможця за сумою набраних балів. Переможців І-ІІ етапів конкурсу нагороджують пам’ятними листами «Кращий учень».Учня, який отримав звання «Найкращий учень школи року» нагороджують дипломом та цінним подарунком (медаллю).Вид нагородження може змінюватись за рішенням журі. Результати конкурсу висвітлюють на загальношкільній дошці оголошень та загальношкільному святі «Віват,таланти» Отже, чітка фіксація результатів внутрішньошкільного контролю стане ефективною тільки тоді, коли вона буде регулярною, систематичною, дієвою і відкритою та ґрунтуватися на наступних принципах: • принцип пошуку позитивного; • принцип контролю за досягненням конкретної мети; • принцип взаємоконтролю і самоконтролю педагогів; • принцип гласності і відкритості контролю; • принцип системності. Стимулювання учнівської та педагогічної ініціативи, творчості та добросовісності призводить до гармонізації та діалогізації шкільного життя, активізації батьківської громади, яка активно включається в навчально – виховний процес. Демократичність школи в її відкритості перед громадськістю. Томуелементом системи управлінської діяльності є встановлення взаємовигідних гармонійних відносин між школою та громадськістю, від яких залежить успіх функціонування і розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Поділяємо думку, що вміння подати себе з найкращого боку в умовах ринкових відносин межує з мистецтвом. Громадська думка про школу створюється шляхом реклами, публікацій у друкованих та електронних засобах масової інформації, проведення виставок, семінарів, зборів, зустрічей, презентацій, творчих звітів, свят, днів відкритих дверей, предметних днів, тощо. Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 третій рік поспіль реалізує педагогічно-батьківський проект «Виховуємо та навчаємо разом», в рамках якого на інформаційному етапі:
 • Запроваджена Книги скарг та пропозицій
 • Відкрита Інформаційної кімнати для батьків та дітей
 • Системною є робота шкільного прес-центру
 • Регулярно проводяться години адміністрації
 • 2 рази на рік організуються Дні відкритих дверей
 • Створено Клуб літописців
 • Дієвим є розділ «Новини» на шкільному сайті
 • Випускаються тематичних листівки та бюлетені для батьків
 • Працює телефон Довіри «Вчитель-Батьки»


При реалізації цих заходів і створюється громадський резонанс на основі цілісної та відкритої інформації про себе. Тому до річного плану роботи школи вводимо пункти, що передбачають формування громадської думки, розвиток стосунків з громадськістю, взаємодію із засобами масової інформації.

Створення позитивного іміджу школи в соціальному оточенні через стимулювання учнів та педагогів, через відкритість та гласність навчально-виховного процесу, формування моделі партнерства педагогів та батьків, педагогізації мікрорайону школи робить можливим надання якісних освітніх послуг в умовах гармонійної та злагодженої співпраці всіх учасників шкільної освіти – учнівського зібрання, колективу педагогів – однодумців та співтовариства батьківської громадськості. А все разом і є першочерговим та головним завданням управління сучасною школою.
Хто ж створює імідж?

По-перше, сама людина, яка визначає, якою гранню обернутися до тих, хто її оточує, які відомості про себе представити. По-друге, іміджмейкери-професіонали, що займаються створенням іміджу для відомих осіб: політиків, державних діячів, артистів і тому подібне По-третє, велику роль в створенні іміджу грають засоби масової інформації–друковані видання, радіо, телебачення. По-четверте, його створюють і довколишні люди - друзі, рідні, співробітники.

Професія педагога особлива, вчителі - це ті люди, які завжди у полі зору, поряд з якими постійно знаходяться батьки, учні, колеги. Проте, багато хто переконаний, що педагогічні вузи повинні перш за все готувати фахівця, що володіє певним набором знань, умінь, технологій, а суспільствознавчим дисциплінам відводиться другорядна роль. Такий стан речей наводить на те, що молодий педагог не може працювати з людьми, у тому числі з учнями.

У зарубіжній практиці не існує яких-небудь сумнівів обов'язковості іміджу ділової людини, яка розглядається як складова частка культури ділового спілкування. Імідж–це своєрідний людський інструментарій, що допомагає вибудовувати стосунки з тими, що оточують.

Імідж - загадкове красиве слово - з'явилося в нашій мові в кінці 80-х років. У перекладі з французької і англійської мов, як було вже сказане вищим, воно означає "образ". Причому під "образом" потрібно розуміти не лише візуальний зоровий образ, але і образ мислення, дій, вчинків. Це уміння спілкуватися, мистецтво говорити і, особливо, слухати. Правильно вибраний тон розмови, тембр голосу, витонченість рухів багато в чому визначає той образ, в якому ми з'являємося перед учнями і колегами. Разом з тактом, освітою, діловими якостями зовнішність є продовженням достоїнств або ще однією негативною рисою, що заважає життю та кар'єрі.

Американський психолог Міллер відібрав фотографії "гарних", "звичайних" і "негарних" людей. Потім показав ці фотографії дорослим людям і попросив їх висловитися про внутрішній світ цих людей. Люди оцінили "гарних" як більш впевнених, щасливих, урівноважених, енергійних і духовно збагачених, ніж інших. Психологи називають це "ефектом ореолу". І вчитель просто зобов'язаний використовувати його в своїй роботі - кожен педагог просто зобов'язаний бути гарним. Звичайно, успішна самоподача вимагає зусиль для підтримці створеного враження. Першим кроком на шляху до створення "ефекту ореолу", можна рахувати роботу над власним іміджем. Візуальна привабливість - первинна складова іміджу педагога. Тут значення має і колірна гамма робочого костюма, і правильно виконаний макіяж, і модна стрижка або укладка.

Важливою частиною іміджу педагога є і те, якою мірою йому властиве ораторське мистецтво. Спілкуючись з учнями, вчитель не повинен забувати про тон, яким він розмовляє з іншими людьми. Від цього залежить не лише емоційний стан учнів, але й їхня працездатність.

Інколи буває, що всі елементи потужного іміджу на місці, але він все одно не працює. Вчителеві може не вистачати найважливішого аспекту вашого особистого успіху–привабливості в очах тих, хто оточує. Пам'ятаєте, привабливі люди:

· часто і охоче посміхаються;

· володіють хорошим відчуттям гумору;

· природно поводяться;

· веселі;

· часто і охоче говорять компліменти;

· знайомі з етикетом і слідують йому;

· упевнені в собі;

· уміють посміятися над собою;

· швидко викликають людину на розмову про неї;

· усвідомлюють свої обмежені можливості і те, що у них немає відповідей на всі питання;

· доброзичливі, з ними легко в спілкуванні.

Імідж, який не підкріплюється постійно реальними вагомими справами, тане часом, як сніг на весняному сонечку. Для професіонала дуже важливий ефективний взаємовигідний контакт з навколишнім світом, тому визначальною частиною його іміджу є:

· Висока самооцінка і упевненість в собі.

· Віра в доброзичливість Всесвіту і віра в добру людину.

· Соціальна і особиста відповідальність ("Я - причина всього позитивного і негативного в моєму житті").

· Бажання мінятися і уміння ризикувати при здоровому відчутті самозбереження.

· Змініть свою життєву установку (якщо вона не сприяє успіху), змініть свій імідж - і на вас чекає успіх!

Часто педагог втрачає авторитет своїх підопічних тому, що не цікавий як особа, а без інтересу до особи немає інтересу до предмету (так вважають психологи). Інша справа, що в подальшому інтерес до особи вчителя згасає, а розгорається інтерес до предмету. Інтерес до особи вчителя, таким чином - спосіб активізації інтересу до предмету. Саме учні дають енергію життя вчителеві, а вчитель дарує відкриття "нових горизонтів". Тому образ педагога повинен надихати. Щоб бути професійно підготовленим вчителем, він просто зобов'язаний постійно удосконалювати свої особисті якості, створюючи таким чином власний неповторний імідж!

Кiлькiсть переглядiв: 158

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.