Стаття до журналу "Директор школи"

директора школи Харченко В.В.

16.12 1915 року - надіслано, поки не надруковано

Повноцінна інтеграція в суспільство починається зі шкільної лави.

Очевидним стає той факт, що ефективність навчальної діяльності школяра залежить не тільки від добре засвоєних знань і володіння прийомами розумової діяльності, але і від рівня сформованості особистості, так як особистість є механізмом і задіяна в усіх сферах життєдіяльності людини - у пізнанні, в поведінці, у спілкуванні.
У контексті цього важливо пам'ятати пораду видатного українського педагога В. Сухомлинського: "Людина з дитинства повинна пізнавати іншу людину - її думки, почуття, найтонші та найскладніші порухи душі, прагнення, поривання...”
Як важливо вчителю розпізнати кожну особистість, допомогти конкретному вихованцю оволодіти майстерністю складання проекту свого життєвого шляху, а, отже, для цього конче потрібно опанувати та реалізовувати на практиці педагогічну діагностику, яка передбачає вивчення й ідентифікацію індивідуальності кожної особистості; проведення педагогічного спостереження, бесід, анкетування, тестування з метою встановлення добору особистісних якостей, стилю поведінки, пояснити їй мотиви, прагнення або передбачити життєвий шлях у майбутньому. Для досягнення зазначеної мети у процесі діагностичних процедур установлюються передумови навчання, розвитку та виховання кожної особистості, необхідні для організації оптимально спланованого навчально-виховного процесу. Педагогічна діагностика спрямовується на вивчення та розпізнання стану об'єктів (суб'єктів) навчання, розвитку та виховання з метою встановлення гуманної взаємодії вчителя й учня.
Педагогічний колектив Вижницької ЗОШ-інтернату ставить перед собою завдання випустити в світ людину, яка у змозі реалізувати свої індивідуальні потреби та можливості, має нетрадиційне самостійне мислення, багатий духовний світ, уміє пізнавати, бачити навколишнє оточення, створює щось нове, оригінальне, неповторне.
Соціальноадаптована особистість формується в процесі як навчальної так і виховної діяльності учнів. Тут у нас є певні досягнення. У порівнянні з минулими роками, у 2014/2015 н.р. школа має 7 переможців ІІ етапу (районного) всеукраїнських учнівських олімпіад.

Заняття проводилися у початковій школі. Педагоги ставили перед собою завдання збагачувати уявлення дітей про якості особистості, емоційні властивості, норми поведінки, вчити бачити прояви цих якостей в поведінці інших, розуміти їх вчинки. Формується у дітей позитивне сприймання образу "Я”, адекватна самооцінка з одного боку як, основа регуляції власної поведінки, з іншого, - запорука успішного становлення міжособистісних стосунків. Були зроблені установки на взаємодію та доброзичливе ставлення до однокласників, удосконалювалися навички спілкування, виховувалась культура поведінки і любов до життя.
Практичним психологом школи використовуються індивідуальні картки розвитку особистості кожного учня, досліджується рівень навчальних досягнень учнів з основних предметів, ураховується творчий потенціал кожної дитини, нахили та здібності в різних сферах людської діяльності. У навчально-виховному процесі вчителі школи під час діагностики використовують герменевтичні методи, які полягають у розумінні тих змін, що постійно відбуваються в дитині. Згідно з герменевтикою - наукою, яка займається проблемами усвідомленого та широкого розуміння сутності виховної взаємодії та розробки технологій навчання, - головне завдання школи полягає в досягненні розуміння істини шляхом проникнення в духовний світ кожної дитини, а також у власний суб'єктивний світ. Під час планування та проведення виховної роботи директор школи, заступники директора, учителі-класоводи, керівники гуртків і секцій особливу увагу звертають на діагностику вихованості, вивчення сім'ї учня, стосунків між учнями, батьками, учителями; проводять бесіди, анкетування, тестування для батьків із питань формування особистості учня, виховання дитини в сім'ї тощо.

Так, було проведено дослідження рівня соціалізації учнів, в результаті якого виявлено, що учні адаптовані до умов шкільного життя. Після обробки результатів анкетувань, досліджень психолог надає практичні рекомендації вихователям та класним керівникам щодо оптимальних методів виховання кожної дитини, вирішення конфліктних ситуацій.
У процесі педагогічної діагностики вирішуються проблеми формування ціннісного ставлення до власного життя, потреби в його проектуванні та реалізації, розвиток творчого потенціалу кожної особистості, внутрішньої свободи, здатності до об'єктивної самооцінки та саморегуляції поведінки, почуття власної гідності, самоповаги, здатності до рефлексії. Педагогічний колектив нашої школи постійно дбає про те, щоб засвоєння духовних ціннісних потреб носило не пасивний, а активний характер, формувались духовні потреби та інтереси.

Одним із чинників формування соціально адаптованої особистості є виховання навичок здорового способу життя. В рамках проекту «Профілактика ВІД/ СНІДу в Східній Європі» з учнями школи проводилися заняття з елементами тренінгу „Захисти себе від ВІЛ”, „Ні” алкоголю і наркотикам”, „Ні” насиллю незахищеним контактам”, „Підтримка людей які живуть з ВІЛ”.
Ці заняття спрямовані на подолання проблем підліткового віку і виховання гармонійно розвиненої особистості, надають можливість кожній дитині усвідомити важливість відповідального ставлення до здоров’я, в досягненні благополуччя, реалізації потенціалу здоров’я.
Фізичне здоров’я є одним із основних аспектів соціально-адаптованої особистості. У нашій школі вирує активне спортивне життя, формуються засади активного відпочинку, розвитку й відновлення фізичних і духовних сил, корекції здоров’я, розвитку позитивних моральних і вольових якостей, виховання потреби в систематичних заняттях фізичними вправами, прагнення до фізичного вдосконалення. Наші вихованці є неодноразовими учасниками та переможцями різного виду спортивних конкурсів та змагань.
У сучасній освітній ситуації України формуються нові виховні ідеали, що ведуть до змін у змісті навчання, розвитку та вихованні учнів і такої спрямованості педагогічної діяльності, яка в нинішньому освітньому просторі полягає в тому, щоб вести дитину, створювати ситуації, в яких вона зможе самореалізуватися, виявляти свою активність. Саме ці ідеали покладені в основу мотивів педагогічної діагностичної діяльності колективу Вижницької школи-інтернату. Сформовані на цій основі мотиви діагностичної діяльності орієнтують учителя на пізнання інших, розпізнання індивідуальності кожної особистості учня.
Важливим важелем формування соціально адаптованої особистості є активна діяльність органів учнівського самоврядування, яке працює під девізом: „Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо”.
Членами учнівського комітету виготовлено буклети з правого всеобучу та розроблено презентацію з прав людини і здійснено інформаційні рейди у всі класи з метою інформування учнів про права дітей.
В такій формі роботи поєднуються пошукові, виховні методи.
Проведено засідання учнівського комітету з питання: "Ніхто не має права ображати дитину”. Учнівський комітет вийшов з пропозицією до дирекції школи з метою запровадження у школі конкурсу „Кращий клас року” та створення на сайті школи рейтингової сторінки, на якій висвітлюються досягнення та успіхи кожного класу з різних видів контролю: рівень навчальних досягнень, дотримання Правил для учнів, санітарно-гігієнічного стану спальних та класних приміщень, стан закріпленої за класом території та ін.
Такий конкурс стимулює учнів та педагогів до покращенн рівня навчальних досягнень, дисципліни, виховання.
Інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності, визначають розвиток суспільства завтрашнього дня. Розуміючи важливість впровадження інформаційних технологій, адміністрація нашої школи створює належні умови для комп’ютеризації навчального закладу. Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі підвищує її ефективність. Так на сайті школи викладена інформація про виховну роботу школи, щомісячно висвітлюються підсумки конкурсу „Кращий клас року”, розміщено електронний варіант газети „Шкільна стежина”(електронна адреса сайту школи:)
У школі започатковано роботу гуртка „Юний кореспондент”, який випускає газету „Шкільна стежина”. Метою гурткової роботи є виховання у дітей потреби в усних та письмових публіцистичних виступах, розвиток творчої уяви вихованців, уміння міркувати, надавати можливість учням проявити себе і досягнути успіху, висловлювати свої думки, аналізувати явища, вступати в діалоги, створення умов для соціальної і творчої самореалізації особистості.
Саме з позицій педагогічної діагностики підходить педагогічний колектив нашої школи до розуміння різноманіття проблем формування творчої особистості.
Естетична освіта – фундамент культури людства, вона пронизує всі сторони життя людини. Тому профільна художньо-естетична освіта – це засіб формування не стільки певного набору мистецьких компетентностей, скільки духовно багатої та соціально-адаптованої особистості, готової до творчої діяльності.

Виходячи з вимог сьогоднішнього дня та враховуючи перспективу розвитку роботи школи, в роботі гуртків особливу увагу звертаємо на виховання в дітей любові та поваги до традицій свого народу, прищеплюємо їм практичні навички оволодіння мистецтвом народних промислів.
У школі протягом року працювало 15 гуртків за інтересами. 85,3% учнів школи було охоплено гуртковою роботою. Наші вихованці є постійними учасниками регіональних, обласних та районних конкурсів, виставок та фестивалів.

Засвоєнню дітьми певної системи знань, норм та взірців поведінки, як умови соціалізації сприяла робота з профілактики шкідливих звичок.
Було організовано ряд зустрічей учнів школи з лікарем наркологом ЦРЛ., працівниками правоохоронних органів та заняття на теми збереження здоров'я з учнями різних вікових груп. Особлива увага приділялась проблемі розповсюдження інфекцій, що передаються статевим шляхом та проблемі захворювання на туберкульоз в Україні, тому, що здорова людина – це така людина, яка виконує обов'язки, покладені на неї життям і повністю реалізує свої фізичні та розумові здібності.
Одним із аспектів формування соціально адаптованої особистості є правова культура, яка передбачає усвідомлення юними громадянами своїх прав, обов’язків, відповідальності за свої дії.
Класні керівники, вихователі здійснюють правовиховний процес на основні нового підходу, при якому методи виховання стають засобами взаємодії, соціально - педагогічної допомоги, співробітництва; сприяють розкриттю кращих людських якостей дитини. При цьому кожен учитель-вихователь в атмосфері повної доброзичливості, з урахуванням сучасних вимог педагогічної і психологічної науки, вивчає психолого-педагогічні, індивідуальні особливості учнів, їх здібності, нахили. Головним у методиці правовиховної роботи вчителя, класного керівника, вихователя є формування в учнів гуманістичної моралі на основі об'єднання зусиль батьків і педагогів; утвердження засад гуманізації науково - обґрунтованого керівництва і управління класним колективом. Це у свою чергу вимагає поставити у центр індивідуальну роботу. Здійснюючи індивідуальну роботу з "важкими" учнями, класний керівник розробляє посильні завдання, диференціює засоби і методи впливу відповідно до індивідуальних особливостей, систематично здійснює контроль та дотримується педагогічного такту. Індивідуальна робота сьогодні неможлива без оволодіння передовими методами психолого-педагогічного діагностування, залучення психологічної служби. При цьому звертається особлива увага на систему ранньої профілактики, яка починається в молодшому віці, забезпечення наступності у правовиховній роботі. Пріоритетним напрямом діяльності педагогів є чуйність, уважність, індивідуальний підхід.
У школі часто застосовуються нетрадиційні форми виховання. Це зустрічі, довірчі розмови, диспути, рольові та ділові ігри спрямовані на формування в молоді високої правової культури, вмінь та навичок легальними способами захищати загальновизнані суспільні цінності, залучення її до свідомої участі в громадському та духовному житті держави.
Так, відбулася зустріч за круглим столом з начальником служби у справах дітей РДА та начальником кримінальної міліції у справах неповнолітніх.
Такі зустрічі стають довірчими діалогами, дають дітям необхідні знання про норми та відхилення в поведінці, про вміння розпізнавати насильницькі дії, вчитися протистояти їм.
У школі працює клуб „Правознавець”, робота якого спрямована на формування правової свідомості учнів, попередження правопорушень та підготовку до дорослого життя, вміння оперувати в різних життєвих ситуаціях правовими знаннями.


Такими заходами, методами педагоги нашої школи намагаються виховати в учнів правову поведінку і правову свідомість. Цим дітям будувати майбутнє і без знань та навиків правової культури високих здобутків не можна буде завоювати. Наше завдання в тому, щоб переконати їх, що вивчення і дотримання прав людини – найважливіший урок у нашому житті.
З учнями старших класів проводився тренінговий курс «Права і обов'язки людини в суспільстві» Учні отримали інформацію про основні права та обов'язки людини та відповідні документи, формувалася повага до прав людини та відповідальне ставлення до своїх обов'язків. З метою протидії різним формам насилля проведено цикл занять "Подорож із Цікавиком” про загальні правила безпечної поведінки, "Моє здоров'я”, "Як не стати жертвою злочину”, розмова з елементами тренінгу про відповідальність за власне життя та правила безпечної поведінки, вихованці дізналися як не стати жертвою психологічного насилля – були обговорені можливі варіанти небезпеки та шляхи їх уникнення.
З метою протидії торгівлі людьми проводилися заняття з учнями старших класів. переглянуто фільм: "Станція призначення - життя”, який викликав живий інтерес та підвищив рівень поінформованості учнів, усвідомлення гостроти проблеми торгівлі людьми. Це спряло практичному формуванню моделі безпечної поведінки в разі виїзду та перебуванню за кордоном. Учням надана інформація про явища торгівлі людьми (дітьми) зовнішні та внутрішні причини виникнення даної проблеми. Формувалися навички безпечної поведінки, спостережливість, виховувалась активна позиція щодо можливості захисту своїх прав.
Одним з найважливіших напрямків соціалізації учнів є профорієнтаційна робота тому, що вибір професії – це важливий крок у житті кожної людини.
Така робота проводиться у тісній співпраці з районним центром зайнятості. Для учнів випускних класів було проведено "День відкритих дверей”, презентаційний захід "Ярмарок професій”. Учні дізналися про професії, які користуються попитом на ринку праці. Про кожну з цих професії була виготовлена папка, де міститься максимум інформації по кожній зі спеціальностей. На сьогоднішній день виготовлено 14 таких папок. Робота продовжується. Враховуються запити учнів, які найбільше цікавляться професіями сфери обслуговування, туристичної сфери, медицини та сучасних засобів комунікації. Учні школи відвідують Дні відкритих дверей навчальних закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, з метою визначення майбутньої професії.
Робота над соціалізацією вихованців школи проводиться груповими методами та індивідуально. В індивідуальній роботі враховуються індивідуальні психофізичні особливості дитини, соціальний статус та традиції виховання в родині.
Основні завдання педагогічного колективу для формування соціально адаптованої особистості в умовах школи:
- Формування середовища ефективного навчання;
- Створення та реалізація моделі компетентісного випускника – освіченого та соціально-адаптованого;
- Розвиток креативної особистості у системі освіти для сталого розвитку – здатної до постановки та вирішення нестандартних завдань, ініціативної, відповідальної, творчої, спроможної до навчання протягом всього життя;
- Перехід на нові моделі організації навчання та виховання – відкритих форм освіти, проективних та інтерактивних технологій, випереджального навчання;
Головне в навчально-виховному процесі навчального закладу не проведені заходи, робота гуртків, факультативів, секторів, а духовний світ кожної дитини, її інтереси та потреби. Педагогічний колектив школи впродовж тривалого працює над реалізацією основних завдань спрямованих на формування принципово нового типу особистості дитини: творчої, самостійної, гуманної, здатної цінувати себе та поважати інших, особистості, адаптованої до нових соціально-економічних умов. За тривалий час педагогічний колектив створив і творчо реалізує свою, своєрідну виховну систему, у центрі якої - творча особистість, її творчий продукт, життєві цінності й ідеали. Виховна система школи враховує рівень вихованості учнів, їх інтереси, духовні потреби, цінності тощо. На наш погляд, досить важливим є розуміння виховання як перш за все процесу розвитку дитини - суб'єкта культури та власної життєтворчості, передачі їй творчих і соціокультурних цінностей у процесі особистісної взаємодії та діалогічного спілкування учнів і педагогів. Таким чином, у практичній діяльності, побудованій на діагностичній основі, важливо постійно звертати увагу на аксіологічні, ціннісні аспекти виховання.

Кiлькiсть переглядiв: 56

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.