УВАГА! УВАГА!УВАГА! ДПА ТА ЗНО

Документом визначено, що шкільні іспити учнів 4-х класів відбудуться з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики.

Учні 9-х класів з 1 по 8 червня складуть іспити з української мови, математики та предмета за вибором навчального закладу.

У 2016 роцідержавна підсумкова атестація учнів 11-х класівє обов’язковою з трьох навчальних предметів для всіх випускників. 5 травня у пунктах проведенняЗНОвідбудеться тестування з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 11 травня та 13 травня у пунктах ЗНО будуть проведенні тестування з математики та історії України.

20 травня у навчальних закладах, за завданнями Міністерства освіти і науки України, відбудеться іспит з іноземної мови.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть зараховані як результат державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників старшої школи. ДПА у формі ЗНО буде проводитися як під час основної, так і під час додаткової сесій ЗНО.

Наказ Міністерства освіти і науки України

11 грудня 2015 року № 1278

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

05 січня 2016 року за № 10/28140

ПОРЯДОК
реєстраціїосіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

9 клас

Державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня проводиться у письмовій формі з навчальних предметів, згідно переліку затвердженому наказом МОН України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».

Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.

Завдання для проведення атестації мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України.

Українська мова

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться у формі текстового диктанту.

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним чином оформляти роботу.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.

Варто враховувати тематику текстів, орієнтовно визначених в соціокультурній змістовій лінії навчальної програми.

За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 -170 слів.

Визначаючи кількість слів у диктанті, враховують як самостійні, так і службові частини мови.

Вид роботи й назву тексту необхідно записати на дошці.

Методика проведення диктанту є традиційною, однак проведення державної підсумкової атестації у формі диктанту має певні особливості. Спочатку вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, лексичного значення слів, правописних особливостей.

Після прочитання всього тексту вчитель читає перше речення, учні уважно слухають. Далі це речення диктується для запису частинами, як правило, один раз. Після того, як учні запишуть речення, вчитель читає його повністю з метою перевірки. Таким чином диктується кожне речення тексту.

Учитель обов’язково вказує місце поділу тексту на абзаци. Після запису всього тексту він читає його ще раз, роблячи більш тривалі паузи між реченнями і надаючи змогу учням ретельно перевірити написане й виправити допущені помилки.

Текст потрібно диктувати виразно, відповідно до норм літературної вимови в такому темпі, щоб учні встигли вільно його записати.

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

повторювані помилки (в одному і тому ж слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на одне й те саме правило), але у різних словах вважаються різними помилками;

розрізняють грубі помилки й негрубі (винятки з усіх правил; написання великої букви в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменника з прийменниками; заміна одного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими, випадки, коли замість одного знака поставлений інший; випадки, що вимагають розрізнення не і ні – у сполученнях не хто інший, як…; не що інше, як…; ніхто інший не…, ніщо інше не …; пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушенні їх послідовності);

орфографічні та пунктуаційні помилки на правила, що не включено до шкільної програми, виправляють, але не враховують. Також не вважають за помилку неправильну передачу так званої авторської пунктуації;

за наявності в диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал.

4 клас

Орієнтовні вимоги до змісту підсумкових контрольних робіт

У загальноосвітніх навчальних закладах державній підсумковій атестації (далі атестація) підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мов і літературного читання) та математики.

Атестація результатів навчання з української мови учнів, які почали вивчати її в поточному навчальному році, здійснюється за бажанням батьків

або осіб, які їх замінюють.

Атестація з кожного предмета проводиться письмово у формі підсумкових контрольних робіт.

Контрольні роботи проводяться в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці, а також днів перед і після святкових.

На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.

Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених наказами МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304, від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», та Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 28.01.2014
№1/9-74).

Додаткові підсумкові контрольні роботи у 4-х класах не проводять.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учня, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються методичним об'єднанням учителів (кафедрою) початкових класів загальноосвітнього навчального закладу (вчителем початкових класів у школах з малою наповнюваністю учнів).

При підготовці завдань для підсумкової контрольної роботи необхідно враховувати такі аспекти:

· перевірці підлягає навчальний матеріал, що вивчався учнями впродовж навчання в початковій школі;

· контрольна робота повинна містити завдання різних рівнів складності;

· кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу;

· тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання;

· завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах (окрім текстів для диктанту).

Орієнтовні вимоги

до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)

у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році

Загальні положення

Державна підсумкова атестація (ДПА) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547
(далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 року за № 157/26602, та наказів МОН України від 16.09. 2015
№ 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»,
від 08.10. 2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940».

Державна підсумкова атестація проводиться у загальноосвітніх навчальних закладах: І ступеня - з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики; ІІ ступеня - з 1 по 8 червня з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором навчального закладу; ІІІ ступеня - з трьох предметів обов’язково для всіх випускників: 5 травня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання - з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО);
11 травня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання – з математики або 13 травня у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у формі ЗНО; 20 травня у навчальному закладі – з іноземної мови за завданнями Міністерства освіти і науки України. При цьому результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як результат державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів
2016 року.

ДПА у формі ЗНО буде проводитися як під час основної, так і під час додаткової сесій ЗНО, тобто якщо випускник (випускниця) через поважні причини не зміг (змогла) взяти участь у ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, в основну сесію, то він (вона) має пройти ДПА під час додаткової сесії ЗНО. Відповідно, атестат він (вона) отримує пізніше.

У випадку, якщо учень (учениця) складатиме ЗНО і з математики, і з історії - до атестата вноситься оцінка за ДПА з того предмета, який він (вона) указав (указала) при реєстрації на ЗНО (при реєстрації для участі в ЗНО учень (учениця) може обрати лише один з цих двох навчальних предметів для зарахування результату ЗНО як оцінки за ДПА).

Випускникам, які братимуть участь в апробаційному ЗНО з іноземних мов, що відбудеться 16 квітня 2016 року, результати апробаційного ЗНО можуть зараховуватися (за їх бажанням), як результати ДПА з іноземної мови.

Український центр оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО) надсилає навчальним закладам результати ДПА, проведеної у формі ЗНО під час основної сесії, до 30 травня 2016 року, додаткової сесії – до 30 червня 2016 року. Про спосіб надання результатів ДПА, проведеної у формі ЗНО, УЦОЯО буде повідомлено додатково.

Відповідно до Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом МОН України від 16.03.2015 № 300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.03. 2015 № 359/26804, тестові бали переводяться в оцінки за шкалою 1-12 балів. При цьому звертаємо увагу на те, що внесення оцінок за ДПА до додатка до атестата здійснюватиметься з урахуванням наслідків розгляду апеляційного звернення випускника (відповідно такий випускник атестат отримує пізніше).

Бали за атестацію виставляються в класному журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом "Річна".

Результати атестації виставляються у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту у графі "державна підсумкова атестація" та враховуються при визначенні середнього балу атестата. Особам звільненим від проходження ДПА за станом здоров’я у додаток до атестата замість оцінки робиться запис «звільнений» («звільнена»).

Реєстрація осіб з числа випускників старшої школи, які проходитимуть ДПА у формі ЗНО, триватиме до 4 березня 2016 року. Внести зміни до реєстраційних даних можна до 18 березня 2016 року. Реєстрація випускників здійснюється з використанням реєстраційної форми, розміщеної на сайті УЦОЯО. Кожен випускник може самостійно сформувати комплект реєстраційних документів, який надсилається до РЦОЯО навчальним закладом.

При цьому звертаємо увагу на цьогорічні зміни, що відбудуться при реєстрації:

- у реєстраційній формі необхідно вказувати статус результату з української мови та літератури, математики, історії України;

- надсилання комплектів реєстраційних документів до РЦОЯО може здійснюватися частинами;

- у разі внесення випускником змін до реєстраційних даних надсилання комплекту реєстраційних даних має також здійснювати навчальний заклад.

Учням (вихованцям) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, Міжнародної української школи, закладів при установах пенітенціарної системи надається право пройти атестацію з усіх предметів, визначених
МОН України, за місцем навчанняза завданнями укладеними навчальними закладами. Учням (вихованцям) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів, які зареєструвалися для проходження ЗНО, оцінка за ДПА з відповідного предмета виставляється за результатами ЗНО.

Особам, які з’явилися для проходження ДПА у формі ЗНО та роботу над тестом яких достроково припинено у зв’язку із допущеними ними порушеннями процедури проходження ЗНО, виставляється нуль тестових балів,

що відповідає одному балу за ДПА. Відповідно до документа про освіту за ДПА з цього предмета виставляється 1 (один) бал.

Особи, які не з’являться для проходження ДПА у формі ЗНО без поважних причин та особи, які зареєструвалися на екстернатну форму навчання після 4 березня 2016 року, але не зареєструвалися у встановлені терміни для участі в ЗНО, за винятком осіб, які проживають на тимчасово окупованій території (лист МОН від 14.09.2015 № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України»), матимуть можливість пройти ДПА в навчальному закладі у вересні поточного року за завданнями, укладеними навчальними закладами.

Учні (вихованці), які хворіли під час проведення атестації, та учні (вихованці), які не з’явилися для проходження атестації або не взяли участь під час і основної, і додаткової сесії ЗНО з певного навчального предмета, результат якого зараховується як оцінка за ДПА, через поважні причини, зобов'язані надати довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом його керівника їм надається право пройти атестацію в строки визначені навчальним закладом за завданнями, укладеними навчальними закладами.

Учні (вихованці), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації, проходитимуть атестацію в строки визначені навчальним закладом за завданнями, укладеними навчальними закладами.

В окремих випадках, згідно пункту 13 розділу ІІ Положення про державну підсумкову атестацію, дозволяється проводити атестацію достроково за завданнями, укладеними навчальними закладами.

Учні (вихованці), які проживають на тимчасово окупованій території, проходять атестацію у Міжнародній українській школі або іншому навчальному закладі системи загальної середньої освіти України, що розташовані поза тимчасово окупованою територією або в навчальних закладах, що перемістилися з такої території. Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, надається право пройти атестацію екстерном. При цьому атестацію мають можливість пройти особи, які зараховані на екстернатну форму навчання.

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту у поточному навчальному році (Deutches Sprachdiplom (DSD), Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 - німецька мова; DELF/DALF - французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment, Pearson Test of English (PTE) - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова) рівня B-1 - для загальноосвітніх навчальних закладів, B-2 - для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, результати зазначених іспитів зараховуються як атестація. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляється атестаційна оцінка з цих предметів 12 балів.

У школах (класах), у яких вивчення предметів здійснюється мовами національних меншин чи іноземними мовами, атестація може складатися мовою вивчення предмета.

Детальна інформація про умови зарахування на екстернатну форму навчання та перелік загальноосвітніх навчальних закладів розміщено на офіційному сайті МОН України (mon.gov.ua).

Інформацію про порядок реєстрації та графік проведення ЗНО розміщено на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua).

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає сукупність вимог, правил і норм, що врегульовують особливості проведення реєстрації осіб, які мають намір взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі – реєстрація).

2. Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі – зовнішнє оцінювання), можуть зареєструватися особи, які мають повну загальну середню освіту або є випускниками навчальних закладів системи загальної середньої освіти поточного навчального року.

3. Прийом реєстраційних карток, виготовлених за технічним описом, наведеним у додатку 1 до цього Порядку,від осіб, які бажають зареєструватися для участі в зовнішньому оцінюванні, здійснюється в строки, що встановлюються Міністерством освіти і науки України. При цьому основний період реєстрації має тривати не менш як чотири тижні та завершуватися не пізніше ніж за шість тижнів до початку основної сесії зовнішнього оцінювання. Унесення змін до реєстраційних даних (період перереєстрації) має тривати не більше ніж два тижні після завершення основного періоду.

Також може встановлюватися додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання, що проводиться для учасників антитерористичної операції, осіб, які проживають на тимчасово окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або в населених пунктах, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, наведених у додатках 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 року
№ 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1276-р), або переселилися з них (далі – особи з неконтрольованих територій) і не мали змоги зареєструватися в основний період.

4. Захист персональних даних осіб, які реєструються для участі в зовнішньому оцінюванні, здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Факт надходження реєстраційної картки до пункту обробки регіонального центру оцінювання якості освіти є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки та проведення зовнішнього оцінювання, їх використання під час вступу до вищих навчальних закладів відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

5. Реєстрація осіб, які за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Українським центром оцінювання якості освіти.

ІІ. Організаційно-технологічне забезпечення процесу реєстрації

1. Суб’єктами проведення реєстрації є:

1) Український центр оцінювання якості освіти (далі – Український центр);

2) апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі – апеляційна комісія);

3) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі – регіональні центри);

4) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі – регламентні комісії);

5) органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державнихадміністрацій (далі – обласні органи управління освітою);

6) місцеві органи управління освітою;

7) загальноосвітні навчальні заклади, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (далі – загальноосвітні навчальні заклади);

8) пункти реєстрації.

2. Український центр:

1) здійснює загальне адміністрування, організаційне та технологічне забезпечення реєстрації;

2) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань організації та проведення реєстрації.

3. Апеляційна комісія розглядає заяви учасників зовнішнього оцінювання або осіб, які реєструються, щодо оскарження рішень регламентних комісій, прийнятих щодо них.

4. Регіональні центри:

1) організовують та здійснюють реєстрацію в закріплених регіонах;

2) утворюють разом з обласними органами управління освітою, навчальними закладами пункти реєстрації;

3) інформують громадськість про порядок реєстрації, місця розташування та графіки роботи пунктів реєстрації;

4) здійснюють облік, обробку, зберігання реєстраційних документів, інформування осіб про результати реєстрації;

5) формують базу даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання.

5. Регламентні комісії:

1) розглядають та вирішують питання щодо створення особливих (спеціальних) умов, необхідних для проходження зовнішнього оцінювання особами з особливими освітніми потребами;

2) здійснюють з’ясування достовірності обставин і фактів, що дають можливість особі взяти участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета;

3) розглядають реєстраційні документи, оформлені з порушенням вимог, та вирішують питання щодо можливості здійснення реєстрації;

4) розглядають апеляційні заяви щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні.

6. Обласні органи управління освітою:

1) координують дії з регіональними центрами та організовують здійснення заходів місцевими органами управління освітою, навчальними закладами з питань проведення реєстрації;

2) подають регіональним центрам пропозиції щодо утворення пунктів реєстрації.

7. Місцеві органи управління освітою організовують та контролюють діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться в їх підпорядкуванні, щодо проведення реєстрації.

8. Загальноосвітні навчальні заклади:

1) надають консультації та технічну допомогу учням, які проходитимуть у поточному навчальному році державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання з навчальних предметів, визначених Міністерством освіти і науки України, та бажають взяти участь у зовнішньому оцінюванні з інших навчальних предметів (далі – випускники поточного навчального року), з питань реєстрації;

2) формують і надсилають до регіональних центрів реєстраційні документи випускників поточного навчального року та списки осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – списки випускників) (додаток 2);

3) забезпечують вручення випускникам поточного навчального року індивідуальних конвертів із сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання (далі – сертифікат), реєстраційними повідомленнями учасника зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 3) (далі – реєстраційне повідомлення) та інформаційними бюлетенями (далі – індивідуальні конверти).

9. Пункти реєстрації:

1) надають консультаційну та технічну допомогу випускникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти минулих років (далі – випускники минулих років), а також учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному році (далі – учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів), а також випускникам поточного навчального року (у разі потреби);

2) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань реєстрації.

IІІ. Формування та оформлення реєстраційної картки

1. Особа, яка бажає зареєструватися для участі в зовнішньому оцінюванні, повинна:

1) ознайомитися з Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), правилами прийому до вибраних нею вищих навчальних закладів;

2) за допомогою спеціальної програми, розміщеної на веб-сайті Українського центру, сформувати реєстраційну картку, вказавши такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові;

число, місяць і рік народження;

тип документа, на підставі якого здійснюється реєстрація (документ, що посвідчує особу, або свідоцтво про народження, або довідка з навчального закладу (додаток 4), або довідка про звернення за захистом в Україні, форма якої затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2011 року № 649 «Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2011 року за № 1146/19884 (із змінами);

номери контактних телефонів;

поштову адресу, за якою особі може бути надіслана офіційна кореспонденція (особи, які не можуть указати відповідну адресу в Україні, із числа осіб, які проживають або навчаються за кордоном, або осіб із неконтрольованих територій, зазначають найменування регіонального центру, в зоні обслуговування якого буде проходити зовнішнє оцінювання);

категорію випускника (випускник минулих років, або випускник поточного року, або учень (слухач, студент) професійно-технічного, вищого навчального закладу, або громадянин України, який здобуде в поточному навчальному році повну загальну середню освіту в навчальному закладі іншої держави (далі – випускник закордонного навчального закладу);

відомості про навчальний заклад (для випускників загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року) або про здобуття повної загальної середньої освіти;

перелік навчальних предметів, із яких особа бажає пройти зовнішнє оцінювання, максимальна кількість яких щорічно встановлюється Міністерством освіти і науки України;

інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа у дні проведення зовнішнього оцінювання з навчальних предметів, результати з яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію, з урахуванням якої здійснюватиметься її закріплення за пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання з цих навчальних предметів (для випускників минулих років, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів, випускників закордонних навчальних закладів);

інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа під час проведення зовнішнього оцінювання з інших предметів, з урахуванням якої здійснюватиметься її закріплення за пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

У разі потреби в процесі формування реєстраційної картки слід зазначити такі відомості:

мову національної меншини, якою особа бажає отримати завдання сертифікаційної роботи зовнішнього оцінювання;

назви навчальних предметів, із яких особі будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію (для випускників поточного навчального року);

номер і дату висновку про необхідність створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (для осіб з особливими освітніми потребами);

адресу електронної пошти (особи, які не можуть указати відповідну поштову адресу в Україні, із числа осіб, які проживають або навчаються за кордоном, або осіб із неконтрольованих територій);

3) роздрукувати бланк реєстраційної картки, контрольно-інформаційний лист (додатки 5 – 7) та перевірити правильність даних, зазначених у бланку реєстраційної картки;

4) оформити реєстраційну картку. Для цього потрібно:

заповнити частину «Заява»:

після найменування регіонального центру зазначити своє прізвище (у родовому відмінку) та ініціали;

власноруч написати заяву, у якій засвідчити бажання бути зареєстрованим(ою) для участі в зовнішньому оцінюванні, факт ознайомлення з Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533);

проставити у спеціально відведених місцях дату заповнення заяви та особистий підпис;

у графах основної частини реєстраційної картки зазначити друкованими літерами та цифрами серію (за наявності), номер документа, на підставі якого здійснюється реєстрація;

у спеціально відведених місцях реєстраційної картки наклеїти дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері).

2. Особи з неконтрольованих територій, які можуть надіслати документи лише за допомогою електронної пошти, надають фотокартку (у відсканованому вигляді) окремо від реєстраційної картки (у такому випадкунаклеювати фотокартки не потрібно).

3. У разі потреби за консультацією або технічною допомогою з питань реєстрації особа може звернутися до пункту реєстрації або загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається.

4. У разі неможливості зареєструватися в установлений спосіб особа має звернутися до відповідного регіонального центру.

ІV. Надсилання до регіонального центру реєстраційних документів

1. Для реєстрації особа має подати такі документи:

1) реєстраційну картку, оформлену згідно з вимогами підпункту 4 пункту 1 розділу ІІІ цього Порядку;

2) копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років) або довідку з місця навчання, що підтверджує здобуття в поточному навчальному році повної загальної середньої освіти (додаток 8) (для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів і випускників закордонних навчальних закладів);

3) копію паспорта громадянина України, а в разі його відсутності – один із нижчезазначених документів:

копію свідоцтва про народження – для особи, якій станом на 01 вересня року, що передує року її участі в зовнішньому оцінюванні, не виповнилося 16 років;

копію довідки про звернення за захистом в Україні – для особи, яка звернулася за захистом в Україні;

копію свідоцтва про народження – для особи з неконтрольованої території, яка не мала можливості отримати паспорт громадянина України;

довідку з навчального закладу з фотокарткою – для особи з неконтрольованої території, яка є учнем (слухачем, студентом) загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу, розташованого на території, де органи державної влади здійснюють у повному обсязі свої повноваження, та втратила документ, що посвідчує особу, і не має можливості його відновити;

копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або тимчасового посвідчення громадянина України, або посвідки на постійне (тимчасове) проживання, або посвідчення біженця – для інших осіб.

2. Окремі категорії осіб, крім документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, мають також подати:

1) оригінал відповідного висновку, виданого органом або закладом охорони здоров'я, із зазначенням особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання – для особи з особливими освітніми потребами;

2) копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу – для особи, у документах якої є розбіжності в персональних даних;

3) копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації, – для особи, яка подає документи, оформлені іноземною мовою.

3. На копіях документів, що подаються для реєстрації, повинен бути напис про засвідчення документа, що складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

4. Випускники поточного навчального року після формування комплекту документів,передбачених пунктами 1 та 2 цього розділу, подають його до загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчаються.

5. Загальноосвітній навчальний заклад:

1) після отримання від випускників реєстраційних документів формує список випускників;

2) надсилає в установлені строки до відповідного регіонального центру засвідчений підписом керівника та печаткою загальноосвітнього навчального закладу список випускників і комплекти їхніх реєстраційних документів (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).

6. Інші особи надсилають комплект реєстраційних документів,передбачених пунктами 1 та 2 цього розділу, рекомендованим листом у встановлені строки (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) до регіонального центру за адресою, зазначеною в контрольно-інформаційному листі.

7. Випускники минулих років, учні (слухачі, студенти)професійно-технічних, вищих навчальних закладів з числа осіб з неконтрольованих територій, які можуть надати документи лише за допомогою електронної пошти, повинні у встановлений строк надіслати скан-копії фотокартки та реєстраційних документів на електронну адресу, зазначену в контрольно-інформаційному листі.

V. Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання

1. Окремі категорії осіб, які не мають можливості пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії, можуть у межах часу, відведеного на реєстрацію (перереєстрацію), зареєструватися для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання.

Для цього, крім документів, передбачених пунктами 1, 2 розділу ІV цього Порядку, вони мають також подати заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії, та один із таких документів:

1) довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном, – для особи, яка в поточному році навчається за кордоном (випускник поточного року навчального закладу системи загальної середньої освіти України або його підрозділу, що розташований за кордоном, випускник закордонного навчального закладу, учасник міжнародної програми з обміну тощо) та не може пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії зовнішнього оцінювання;

2) клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та релігійні організації, – для особи, яка за релігійними переконаннями не може взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з одного чи кількох предметів.

2. Учасники антитерористичної операції, особи із неконтрольованих територій, які не мали змоги здійснити реєстрацію в основний період, можуть зареєструватися в додатковий період.

Такі особи, крім документів, передбачених пунктами 1, 2 розділу ІV цього Порядку, мають також подати заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання під час додаткової сесії та один із документів:

1) копію посвідчення учасника бойових дій або довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (додаток 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413), або одного з документів, передбачених пунктом 4 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, – для учасника антитерористичної операції;

2) копію сторінки(ок) паспорта громадянина України (особи, яка реєструється, або одного з батьків (опікунів)), де вказано відомості про реєстрацію місця проживання, – для особи з неконтрольованої території.

VІ. Інформування про результати реєстрації

1. Особі, яка зареєстрована для проходження зовнішнього оцінювання (учаснику зовнішнього оцінювання), регіональний центр надсилає рекомендованим поштовим відправленням індивідуальні конверти:

1) випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів за адресою, зазначеною в реєстраційній картці;

2) випускникам поточного навчального року за адресою загальноосвітнього навчального закладу, де вони навчаються.

2. У регіональному центрі зберігаються індивідуальні конверти:

1) осіб, які проживають або навчаються за кордоном і не вказали адресу в Україні, за якою їм може бути надіслана офіційна кореспонденція;

2) випускників минулих років, учнів (слухачів, студентів)професійно-технічних, вищих навчальних закладів з числа осіб з неконтрольованих територій, які не вказали адресу на території, де органи державної влади здійснюють в повному обсязі свої повноваження, за якою їм може бути надіслана офіційна кореспонденція;

3) учасників зовнішнього оцінювання, індивідуальні конверти яких були відправлені за адресою, зазначеною в реєстраційній картці, але повернуті оператором поштового зв’язку відправнику.

3. Інформація про результати реєстрації осіб, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу, надсилається на електронну адресу, указану ними під час реєстрації.

4. Особам, які подали документи за допомогою електронної пошти,
скан-копії реєстраційного повідомлення та сертифіката надсилаються на адресу електронної пошти, зазначеної в реєстраційній картці. Оригінали цих документів вони зможуть отримати в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання під час проходження першого тестування.

5. Для кожного учасника зовнішнього оцінювання на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером сертифіката та PIN-кодом, указаним у ньому.

6. Інформація про відправлення особі індивідуального конверта може розміщуватися на веб-сайті відповідного регіонального центру та/або надсилатися SMS-повідомленням.

VІІ. Унесення змін до реєстраційних даних

1. Учасник зовнішнього оцінювання може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію.

2. Для здійснення перереєстрації учасник зовнішнього оцінювання має:

1) зазначити необхідні зміни в реєстраційній картці, розміщеній на інформаційній сторінці, що створена на веб-сайті Українського центру, роздрукувати реєстраційну картку та контрольно-інформаційний лист;

2) оформити реєстраційну картку згідно з вимогами підпункту 4 пункту 1 розділу IІІ цього Порядку;

3) сформувати комплект документів, що має містити:

реєстраційну картку, сформовану під час перереєстрації;

отриманий раніше сертифікат, що анулюється (крім осіб, які подавали документи за допомогою електронної пошти);

документ, що підтверджує зміни персональних даних або відомостей про місце навчання (у разі внесення таких змін);

оригінал висновку, виданого органом або закладом охорони здоров'я, із зазначенням особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання – для особи з особливими освітніми потребами (у разі необхідності внесення змін до переліку особливих умов).

3. Сформований учасником зовнішнього оцінювання комплект документів, передбачених підпунктом 3 пункту 2 цього розділу, має бути надісланий до регіонального центру в один із способів, передбачених пунктами 4–7 розділу ІV цього Порядку для певної категорії випускників, до завершення строку, відведеного для перереєстрації (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті).

4. Якщо випускник минулих років або учень (слухач, студент) професійно-технічного, вищого навчального закладу через певні причини не зможе взяти участь у зовнішньому оцінюванні, то він повинен до завершення строку, відведеного для перереєстрації, надіслати до відповідного регіонального центру раніше отриманий сертифікат і заяву про відмову в реєстрації.

VІІІ.Відмова в реєстрації або перереєстрації

1. Підставами для прийняття рішення про відмову в реєстрації (перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні є:

1) вимога особи щодо внесення інформації до реєстраційних даних, не передбаченої цим Порядком;

2) ненадання особою документів, що підтверджують достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

3) надання особою недостовірної інформації;

4) подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на реєстрацію для участі в зовнішньому оцінюванні;

5) відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації (перереєстрації);

6) неналежне оформлення документів, необхідних для реєстрації;

7) неможливість створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до висновку, виданого закладом або органом охорони здоров’я. Рішення регламентної комісії про відмову в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов є підставою для участі в конкурсному відборі осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів за результатами вступних іспитів (екзаменів) з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі.

2. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації (перереєстрації) особі рекомендованим листом надсилаються:

1) витяг із протоколу регламентної комісії, у якому зазначено причину відмови;

2) документи, надіслані нею для реєстрації (перереєстрації);

3) реєстраційна картка (без частини, що містить заяву).

Заява про участь у зовнішньому оцінюванні, а також копії документів, надісланих особою для реєстрації, зберігаються в регіональному центрі.

У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації у зв’язку з неможливістю створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання відповідно до висновку, виданого закладом або органом охорони здоров’я, наданий особоюоригінал висновку зберігається в регіональному центрі.

3. Особа, якій відмовлено в реєстрації або перереєстрації, усунувши причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, до завершення

строку, відведеного для перереєстрації (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті), може надіслати до регіонального центру комплект реєстраційних документів в один із способів, передбачених пунктами 4–7 розділу ІV цього Порядку для певної категорії випускників.

4. Відмова заявнику в реєстрації (перереєстрації) для участі в зовнішньому оцінюванні може бути оскаржена шляхом подання відповідної заяви до регламентної комісії. Прийом таких заяв здійснюється протягом чотирнадцяти календарних днів з дня завершення реєстрації (перереєстрації).

5. Особа може оскаржити рішення регламентної комісії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання рішення, що оскаржується.

Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко

Готуйся до ЗНО в онлайн: українська мова і література

Цього року основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання відкриє проведення тестування з української мови і літератури. Тест з предмета відбудеться 5 травня.

Участь у тестуванні братимуть усі випускники шкіл 2016 року. Результат виконання частини завдань цього тесту, що відносяться до мовних завдань, будуть зараховані якдержавна підсумкова атестаціяз української мови. Результат виконання всіх завдань тесту з української мови та літератури буде використовуватися абітурієнтами під час вступу довищих навчальних закладів.

З метою підготовки до тестування випускники шкіл можуть скористатись безкоштовним сервісомЗНО онлайн, що розроблений фахівцями Освіта.ua. Онлайн-сервіс містить повну базу тестів з української мови та літератури, що пропонувались абітурієнтам під час проведення основних та додаткових сесій зовнішнього незалежного оцінювання, а також під час пробних тестувань у період 2006-2015 років.

Загаломбанк завдань з української мови та літератури на сайті zno.osvita.uaскладається з майже двох тисяч тестових завдань різної форми та складності.

Спосіб виконання всіх завдань у запропонованих тестах максимально наближений до реального тесту, а форма відповіді відповідає виду, що пропонується абітурієнтам у бланку відповідей під час проходження реальних тестівЗНО.

Після виконання кожного з запропонованих тестів користувачу надаються правильні відповіді на всі завдання та розраховується його результат у тестових балах.

Також, ви можете відкрити повний перелік усіх тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, що були запропоновані учасникам тестування з часів запровадження ЗНО. У цьому варіанті проходження ЗНО онлайн ви отримуєте правильну відповідь на кожне завдання відразу після його виконання.

Як відомо, тест ЗНО з української мови і літератури у 2016 році складатиметься із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності та завдання з розгорнутою відповіддю.

Тест містить 58 завдань, на виконання яких учасникам ЗНО буде відведено 180 хвилин.

ЗНО онлайн з української мови та літератури: http://zno.osvita.ua/ukrainian/

Кiлькiсть переглядiв: 154

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.