Звіт учнівського самоврядування

І якщо хоч якесь зернятко моралі проросте в серцяхнашихучнів – то буде нашим внеском у загальнодержавну справу виховання нового покоління українського народу.

Основною ланкою у становленні виховного колективу є учнівське самоврядування — самодіяльна організація дитячого життя в школі. Воно уособлює демократичну та самодіяльну атмосферу, захищає й забезпечує права всіх учасників колективу, сприяє формуванню у них громадянськості, організаторських якостей, допомагає педагогічному колективу в проведенні різноманітних заходів, виступає їх ініціатором. Загалом учнівське самоврядування є незамінним помічником педагогів.

Головне завдання шкільного самоврядування, на мою думку, полягає в тому, щоб через розвиток соціальної активності учнів виховати в них почуття власної гідності, надати їм можливість виявити себе на ділі.

Органом учнівського самоврядування в нашій школі є Шкільне товариство «КРОК»на чолі з президентом.

Девіз

МИ ВИРІШУЄМО - МИ ВІДПОВІДАЄМО!

Кредо

ЗНАННЯ, ТАЛАНТ, ДОСЯГНЕННЯ - УКРАЇНІ!

Самоврядуваннявшколімаєдвоступеневуструктуру – загальношкільнуікласну.

Безперечно, щоструктураучнівськогосамоврядуваннянеможебутистабільною, бовонаіснуєвколективі, якийпостійнорозвивається, удосконалюється, формується. Нагромаджуєтьсяпозитивнийдосвідітрадиції, підвищуєтьсярівеньрозвиткуколективу, розширюютьсяправаорганівсамоврядування, удосконалюєтьсястатуттовариства «КРОК»

Ефективною виявилася така форма допомоги учням як створення методичної ради учителів – консультантів на чолі з директором. Рада шкільного товариства, розподіливши обов’язки між своїми членами, визначає єдину принципову лінію взаємодії педагогічного колективу з учнями на гуманістичній основі. Педагоги – консультанти допомагають органам самоврядування підготувати обґрунтовану перспективу розвитку діяльності в позашкільний час, консультують членів комісій, секторів з окремих практичних питань життєдіяльності учнів. Важливо, щоб ініціаторами різноманітних справ у класі виступали самі учні і лише в разі необхідності радилися з педагогами. Класний керівник одночасно може бути консультантом з певного виду учнівської діяльностів межах школи.

Гласність, відкритість роботи органів самоврядування сприяє поглибленню демократизму в шкільному житті.

Хочу відмітити і те, що:

Нами не командують, а співпрацюють, враховуючи природне прагнення до самостійності, незалежності, бажання проявити свою ініціативу і самодіяльність;

Вчителі вчать нас терпеливо відноситись до недоліків інших, прощати нерозумні дії, нанесені образи; постійно турбуються про зміну характеру і видів колективної діяльності, що дозволяє ввести школярів у нові стосунки;

показником правильного керівництва учнівським самоврядуванням є наявність у колективі здорової громадської думки з найважливіших питань життя колективу.

Реалізація ціннісного ставлення до суспільства та держави в учнівській організації «КРОК» відбувається через роботу Центру захисту прав

Центр захисту прав:

- надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;

- виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

- створює бригади учнів для ремонту меблів ташкільного інвентарю;

- виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань поведінки учнів;

- здійснює контроль за діяльністю старостату, за діяльністю шкільної їдальні;

- слідкує за дотриманням прав гідності учнів;

- бере участь у регулюванні конфліктів різної категорії (між учнем та учнем; класом та учнем; учителем - учнем і.т.д);

- допомогає у волонтерських проектах;

- проводить соціологічні опитування.

Незамінним радником та помічником центру є учитель правознавства Харченко Віра Василівна ,яка є наставником при вирішенні проблемних питань.

Реалізація ціннісного ставлення до суспільствата держави відбувається через години спілкування з дітьми школи, бесіди, акції, конкурси газет та стіннівок на різну тематику, проведення свят, опитувань

Ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань населення рідного краю

Центр по роботі з молоддю

-піклується про молодших школярів;

-допомагає вчителям початкових класів у здійсненні різних заходів;

-організовує «веселі перерви» для дітей.

Крім цього робота Центру спрямована на реалізацію ціннісного ставлення до історичних , культурних та духовних надбань рідного краю. Плануючи свою роботу центр підбираєтакі заходи та матеріали якізнайомлять дітей з історією своєї держави та рідного краю, сприяє вихованню в учнів повагу до історичної спадщини народу. Свята та конкурси в школі проводяться відповідно до традицій та обрядів нашого народу. Допомагає в цьому Центрдозвілля та цікавих справ.

Реалізується ця робота через проведення екскурсій вулицями рідного села, конкурсів, турніру знавців колядок та щедрівок, годин спілкування, конкурсів малюнків.

1.Дитячий центр «Веселка» створено на добровільних засадах самодіяльним об’єднанням дітей.

2.Найвищим органом центру є загальношкільне засідання виборчого комітету, яке проводиться раз на рік.

Діяльність врядування не переслідує комерційні цілі і не направлена на сприяння збільшення прибутків іншими організаціями.

Дитячий центр «Веселка» до складу якого входять учні початкової ланки свою діяльність спрямовує на реалізацію Програми національного виховання. Це відбувається через проведення різноманітних конкурсів, свят , екскурсій в яких діти охоче приймають участь. Сценарії свят та конкурсів розробляються таким чином ,щоб вже з малих років діти усвідомлювали себе громадянами держави Україна, знайомилися з народними та державними символами своєї Батьківщини. Знали б історію свого рідного краю та села.

Ціннісне ставлення особистості до людей

Реалізаціяціннісного ставлення особистості до сім`ї , родини та людей відбувається через роботу волонтерського центру «Оберіг», Центру по роботі з молоддю та старостату.

Волонтерський центр «хто як не ми»

Робота відбувається через проведення в школі акцій милосердя, годин спілкування, виставок, змагань, виховних годин, відвідування людей похилого віку та надання їм допомоги.

Крім цього , ціннісне ставлення досім’їта людейреалізується через роботу центру по роботі з молоддю, центру «Веселка» ,Прсс-центр, які свою діяльність спрямовують на формування в дітей любові до свого роду,сім’ї

Старостат школи

Старостат школи є керівним колегіальним органом, до складу якого входять всі старости класів, які обираються зборами класів терміном на один рік.

Засідання старостату школи проводиться в міру необхідності, але не менше одного разу в місяць.

Старостат школи має такі повноваження:

- організація та реалізація питань щодо соціально – правового захисту неповнолітніх;

- забезпечує діяльність щодо навчання учнів, відвідування школи учнями, дотримання нормчинного законодавства України учнями у школі;

- координує співпрацю з означених питань з адміністрацією школи, батьківською громадськістю, з органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями в межах своєї компетенції;

- обирає радників голови в кількості трьох членів старостату;

- здійснює виконання рішень ради Шкільного Товариства ;

- затверджує плани і звіти про роботу старостату школи;

- формує та затверджує проекти програм, акцій, заходів старостату, координує їх реалізацію;

Ціннісне ставлення особистості до себе

Реалізація ціннісного ставлення особистості до себе спрямованана виховання Особистості, яка веде здоровий спосіб життя , вміє контролювати свої емоції та почуття, має культуру поведінки і мови , поважає державні символи тта традиції свого народу. Саме такі завдання ставлять перед собою центри освіти, здоров’я та порядку.

Ці завдання реалізуються через проведення різного роду заходів та змагань.які спрямовані саме на виховання морально та фізично здорової особистості , яка вмієпротистояти негативним впливам середовища та

нашого сьогодення.

Під час своєї роботи центр

- збирає інформацію і систематизує її про стан успішності кожного класу, звітуючина лінійках;

- організовує взаємодопомогу в навчанні з предметів;

- координація відвідування консультацій учнями з низьким рівнем успішності;

- координація роботи класних центрів освіти;

- забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності у навчально – пізнавальній діяльності .

Центр порядку

надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;

- організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових, оцінює якість виконання цієї роботи;

- призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;

- використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;

- виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань поведінки учнів;

- приймає рішення про покарання або заохочення класу;

проводить соціологічні опитування.

Центр здоров’я

- забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення їхнього здоров’я;

-формує спортивні команди з різних видів спорту та туризму;

-займається питанням організації і проведення спортивних змагань;

-веде боротьбу за здоровий спосіб життя;

-пропагує здоровий спосіб життя;

-проводить заходи направленні на формування здорового способу життя;

- домовляється з лікарями та соціальними службами для молоді про проведення лекцій, відеолекторів, круглих столів.

Ціннісне ставлення особистості до природи

Реалізація ціннісного ставлення особистості до природи відбувається через роботудитячого молодіжногооб’єднання«Екосвіт».

Сьогодніголовне, щобувихованнідомінувавтворчийхарактер. Самевінвизначаєосновудуховностісучасноїучнівськоїмолодііпередбачаєспівтворчістьучителівтавихованців.

Цеоб’єднаннядітей, дляякихвирішенняекологічнихпроблемєорганічнимпроявомїхніхздібностей, уцентріінтересівякоголежитьєдина, спільнадлявсіхпотребавреалізаціїсвогопотенціалуіприлученнядоцінностейзбереженнянавколишньогосередовища,девізомякогоє“Збережемонашуземлюблакитноюізеленою”.

Такожвиділеніосновнізавдання:

-практичнезастосуваннянабутихзнань.

Реалізаціязавданьздійснюєтьсяшляхоморганізаціїтакихвидівдіяльності:

-проведеннясемінарів, інформаційнихзборів, розвиваючихекологічнихігор, тренінгів, вікторинзекологічнихпроблемрегіону;

-залученнябатьківдороботиоб’єднання,

Традиційним у школі стало проведення тижня ОБЖД, акцій „Я – за здорове майбуття”, Днів Здоров’я, Днів Землі, боротьби зі СНІДом, курінням, екологічних місячників. Популярними видами діяльності серед учнів є:

–розвідки справ, захист науково-дослідницьких проектів „Природа і ми”;

–діалоги „Я і довкілля”;

–анкета думок „Людина і світ природи”;

–екологічні ринги „Світ навколо тебе”;

–тренінги;

–екологічні акції „Зелена весна”, „Ялинка”, „Чисті джерела”, „Озеленення пришкільної території”;

–екологічна операція „Чистота”;

–екологічні конкурси, турнір художників „Я бачу світ”.

Цінніснеставлення особистостідо праці

Ціннісне ставлення особистості до праці реалізується через роботу

формуваннятрудової активності учнів, навичок і вмінь трудової діяльності , залучення учнів нашої школи до господарської діяльності, виховання бажання допомагати дорослимі один одному. Виконання цих завдань відбувається через проведення таких акцій : « Школа – наш дім», «Посади дерево», «Збережемо книгу». Крім цього в школі проводяться свята таконкурсиметою яких є виховання працелюбної та відповідальної особистості. Під час прибирання пришкільної території та класних кімнат учні не лише виховують в собі працелюбність, а й вчаться бережливо ставитись до шкільного майна.

Ціннісне ставлення особистості до мистецтва

Формуванняціннісного ставлення особистості до мистецтва є однією з невід’ємнихланок роботи органів учнівського самоврядування. Метою даного напрямку виховання є формування гармонійнорозвиненої особистості з високим національним культурним потенціалом, розвинутим почуттям прекрасного та естетичним світосприйняттям.

Саме надреалізацією цієї мети в нашій школі працюють Центр дозвілля та цікавих справ, прес центр, Центр по роботі з молоддю, центр «Веселка».

Центр дозвілля і цікавих справ:

-керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

-організовує оформлення школи та класних кімнат;

- несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;

-організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності;

-організовує розважальні шоу – програми;

- організовує роботу по залученню учнів у гуртки художньої та технічної творчості;

-організовує та проводить дискотеки та вечори відпочинку;

-організовує та проводить літературні вечори, диспути та вікторини.

Прес-центр:

-відповідає за написання шкільної газети;

-забезпечує участь у конкурсах малюнків, плакатів, фотовиставок;

- співпрацює з пресою з питань висвітлення діяльності учнівського врядування;

-веде облік набраних класами балів;

-забезпечує проведення інформаційно – просвітницьких хвилинок;

-надає допомогу учням у висвітленні їх творів, наукових праць, ідей через друковане видання.

Статут учнівського самоврядування

Нижньоторгаївської загальноосвітньої школиІ-ІІІ ступенів

Розділ 1

Загальні засади

Стаття 1

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 2

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей , створена людьми і для людей, а учні є людьми!

Стаття 3

Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: Прапор, Герб, Гімн школи.

Стаття 4

Учнівське самоврядування відповідає структурі:

СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ 2

ПРАВА, СВОБОДИ, ОБОВ’ЯЗКИ

Стаття 1

Кожен, хто навчається в школі має право:

- діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;

- за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;

- подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;

- висувати кандидатуру, а також сомовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;

- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);

- ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;

- вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії;

- не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;

- достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;

- вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

СТАТТЯ 2

Кожен учень зобов’язаний:

- пройти курс навчання в школі;

- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

- виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;

- дотримуватись норм статуту та законів школи.

СТАТТЯ 3

Закон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи”

Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

- нанесення побоїв, побиття;

- загроза, залякування і шантаж;

- вживання образливих слів, кличок;

- дискримінація за національними і соціальними ознаками;

- глузування з фізичних недоліків;

- здирство, вимагання;

- крадіжка;

- псування особистих речей інших людей;

- брудні наклепи, плітки;

- будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.

СТАТТЯ 4

Повноваження президента школи

Обов’язки президента школи:

- планує і веде збори (чи призначає ведучих);

- розподіляє завдання між активом;

- співпрацює з директором школи.

- виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;

- відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі.

Є лідером!

Стаття 5

Повноваження заступника президента школи

Заступник:

- є його правою рукою;

- за відсутності голови виконує його обов’язки;

- очолює сектор;

- допомагає голові виконувати його обов’язки;

- щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

Стаття 6

Повноваження секретаря президента школи

Секретар:

- разом з Президентом школи опрацьовує порядок денний зборів ВШР;

- перед зборами збирає усі пропозиції, які має розглядати ВШР;

- протоколює збори, розсилає протоколи зацікавленим особам;

- збирає письмові пропозиції учнів, що надходять до ВШР.

Стаття 7

Повноваження членів комісії

Члени комісії:

1. Керують роботою комісій.

2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад:

- контакти з органами місцевого самоврядування;

- шкільний прес-центр;

- телефони довіри.

3. Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.

4. Представляють своїм класом звіти роботи учнівського самоврядування.

Розділ 3

Стаття 1

Навчальна комісія

Навчальна комісія:

- організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;

- залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;

- бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів шкільних умовах;

- проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);

- члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

Стаття 2

Комісія дисципліни і порядку

Комісія дисципліни і порядку:

- надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;

- організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових засіданнях, оцінює якість виконання цієї роботи;

- виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

- призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;

- використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;

- виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань поведінки учнів;

- здійснює контроль за діяльністю старостату;

- здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

Стаття 3

Культурно – масова комісія

Культмасова комісія:

- керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;

- організовує оформлення школи та класних кімнат;

- несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;

- встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубам, будинками культури, будинками дітей та молоді, музеями;

- домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;

- вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 4

Комісія трудових справ

- виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна;

- веде облік збереження майна, закріплених за класами;

- не рідше одного разу на місяць організовує рейди по перевірці збереження шкільного майна;

- створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю;

- доглядає за квітковими пришкільними клумбами.

Стаття 5

Редакційна комісія

- організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру;

- готує і проводить інформації з різних питань;

- висвітлює цікаві шкільні традиції у шкільній газеті;

- інформує учнів, батьків, вчителі про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації .

Стаття 7

Вищий орган самоврядування – збори

Вищим органом самоврядування є загально – шкільні збори, які скликаються не рідше двох разів на рік, і вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Розділ 4

Вибори

Стаття 1

Положення про вибори президента школи

Вибори президента школи:

Кандидати висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування;

Кандидатура має бути підтверджена не менш як 10-ма підписами представників не менш 4-х класів школи;

Президент обирається таємним голосуванням у визначений день на перервах, до і після уроків в присутності директора школи;

Президент обирається простою більшістю голосів учнів класів школи шляхом таємного голосування.

Президент обирається терміном не більше ніж на два роки.

Право бути обраним має кожен учень 9-11 класів школи.

Президент приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

Стаття 2

Президент самоврядування.

Права та обов’язки президента.

Президент є гарантом прав учнів, визначених законами.

Президент призначає організаторів секторів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу секторів і старост класів.

Президент видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.

Президент співпрацює з дирекцією згідно статуту.

Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.

Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 3

Положення про Правління Учнівського Самоврядування

Актив учнівського самоврядування – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам.

Обраним до правління може бути кожен учень, що визначає статут і дотримується законів школи.

Кожен клас обирає по 1-2 представників від 5-11 класів.

Актив вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо.

Актив може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня або апеляцію про його виключення.

Актив може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.

Актив організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Актив контролює роботу старост класів; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.

Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

Староста звітується перед головою самоврядування, класним керівником, адміністрацією школи.

Актив коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.

Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.

Прийнято Правлінням учнівського самоврядування.

Кiлькiсть переглядiв: 101

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.